PUBLIKACJE - BIBLIOTEKA AGLOMERACYJNAZeszyt 11 - Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej
Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metropolii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury gospodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+ R. Analiza obejmuje także zróżnicowanie dochodów własnych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów podatkowych, oraz wykorzystywanie środków unijnych na rzecz wspierania innowacyjności. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej został porównany do innych aglomeracji w Polsce. Celem pracy jest wskazanie silnych i słabych stron gospodarki aglomeracji poznańskiej, jednego z najlepiej rozwiniętych ekonomicznie regionów Polski.

Autorzy
Wanda M. Gaczek
Józef Komorowski
Robert Romanowski
Marek Urbaniak

rozmiar: 7.60 MB   
Zeszyt 10 - Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej
Poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania infrastruktury technicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów, który warunkuje poziom życia mieszkańców oraz konkurencyjność miast i aglomeracji miejskich. Sprawnie działająca, nowoczesna gospodarka komunalna decyduje o rozwoju mieszkalnictwa, przemysłu, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki i usług, jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego.
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.

Autorzy:
Edward Szczechowiak
Tomasz Mróz
Henryk Bylka
Piotr Krajewski
Wojciech Grządzielski
Grzegorz Matuszczak

rozmiar: 14.16 MB   
Zeszyt 9 - Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej
W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitalnej, Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitalne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
W publikacji zaprezentowano doświadczenia wybranych obszarów metropolitalnych w Europie (m.in. Barcelony, Helsinek, Manchesteru i Stuttgartu), których podjęto działania integracyjne. Porównanie, dokonane na podstawie dokumentów źródłowych, pozwala do¬strzec wspólne elementy rozwiązań stosowanych na obszarach miejskich różnych systemach politycznych i administracyjnych. Na tej podstawie zespół autorski wyciąga wnioski i formułuje rekomendacje dla polskich aglomeracji. Publikację uzupełnia analiza pozycji konkurencyjnej badanych obszarów oraz charakterystyka najnowszych trendów w zakresie planowania i zarządzania strategicznego w obszarach metropolitalnych.

Autorzy:
Monika Matusiak (red)
Krzysztof Stachowiak
Łukasz Mikuła
Michał Wójcicki
Marek Bańczyk

rozmiar: 3.13 MB   
Zeszyt 8 - Transport w aglomeracji poznańskiej
Aglomeracja poznańska jest jednym z największych węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych kraju. Tu zbiegają się także ważne szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym. Wysoki poziom motoryzacji, silna suburbanizacja i znaczna mobilność mieszkańców powodują, że zagadnienia transportowe należą obecnie do najistotniejszych problemów w rozwoju miasta Poznania i okolicznych gmin.
W publikacji zaprezentowano stan oraz funkcjonowanie sieci drogowej i kolejowej, portu lotniczego Poznań-Ławica oraz sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W podsumowaniu dokonano krytycznej oceny układu komunikacyjnego i przedstawiono pożądane kierunki jego zmian. Opracowanie ma charakter diagnostyczny i stanowić może materiał do planowania rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Wojciech Grabowski
Andrzej Krych
Marcin Bliski
Mikołaj Bartkowiak
Bogdan Bresch
Politechnika Poznańska

rozmiar: 13.25 MB   
Zeszyt 7 - Sport w aglomeracji poznańskiej
Współczesny sport pełni wiele istotnych funkcji społecznych: zdrowotną, edukacyjną, integracyjną. Ważna jest też funkcja miastotwórcza, gdyż infrastruktura sportowa stanowi znaczący element struktury przestrzennej, silnie warunkuje jakość życia, a także decyduje o marce miasta czy gminy. W publikacji przedstawiono poziom rozwoju sportu na obszarze aglomeracji poznańskiej. Głównym ośrodkiem sportowym aglomeracji jest miasto Poznań, dysponujące wieloma obiektami sportowymi oraz klubami rangi krajowej i międzynarodowej. To miejsce organizacji wielu imprez sportowych. Od kilku lat na inwestycje związane ze sportem, zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach, przeznacza się coraz więcej środków, co wydatnie zwiększa dostępność obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Paweł Motek
Tomasz Kossowski
Emilia Bogacka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 2.29 MB   
Zeszyt 6 - Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej
W Polsce zarówno najmniejsze jednostki terytorialne - gminy, jak i miasta oraz regiony, a także dopiero formujące się metropolie coraz częściej wykorzystują podejście marketingowe z zarządzaniu. Celem opracowana jest identyfikacja poziomu orientacji marketingowej jednostek samorządowych tworzących aglomeracją poznańską. W publikacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono aktualne trendy w marketingu terytorialnym, szczególnie doświadczenia innych metropolii europejskich. W oparciu o analizę czynników oddziałujących na strategiczne decyzje w dziedzinie marketingu/promocji przedstawiono rekomendacje w zakresie kształtowania marki i aktywności promocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Magdalena Florek
Karolina Janiszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 1.58 MB   
Zeszyt 5 - Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej
Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się poszukujący pracę (podaż pracy) z pracodawcami (popyt na pracę). Silną stroną rynku pracy w aglomeracji poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowanych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów gospodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają one dużą liczbę miejsce pracy wysoką aktywność zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publikacji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich latach. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla potrzeb strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Paweł Churski
Joanna Dominiak
Urszula Kaczmarek
Barbara Konecka-Szydłowska
Łukasz Mikuła
Robert Perdał
Anna Świdurska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 5.46 MB   
Zeszyt 4 - Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej
Dynamika zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych stawia przed mieszkańcami i władzami lokalnymi obszarów wielkomiejskich nowe wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków działania, gwarantujących zrównoważony rozwój oraz stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców na całym silnie zurbanizowanym terenie.
Niniejsza publikacja to zbiór trzech artykułów na temat głównych problemów i kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Autorzy publikacji, prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. Bohdan Gruchman oraz prof. dr hab. Jerzy J. Parysek, wybitni specjaliści z zakresu ekonomii i gospodarki przestrzennej, są członkami Rady Programowej Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 803.41 KB   
Zeszyt 3 - Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej
Publikacja prezentuje wnioski z badań, których celem była dignoza obecnego stanu krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej oraz sformułowanie zasad jego kształtowania i ochrony. Badani objęły następujące zagadnienia: charakterystykę krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki form regionalnych, analizę walorów kulturowych, historycznych i estetyczno - wizualnych, ocenę dynamiki krajobrazu, skazanie kierunków i stref przekształceń oraz identyfikację zagrożeń, wynikających ze współczesnych trendów rozwojowych aglomeracji.
Ważnym elementem opracowania jest analiza i ocena istniejących instrumentów i działań w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego w gminach. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano założenia polityki krajobrazowej, która jest istotnym elementem strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej

Autorzy:
Elżbieta Raszeja
Agnieszka Wilkaniec
Ewa de Mezer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 24.41 MB   
Zeszyt 2 - Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej
Środowisko przyrodnicze to zespół wielu powiązanych ze sobą komponentów przyrody ożywionej i nieożywionej. Mają one istotny wpływ na rozwój przestrzenny i społeczno - gospodarczy obszarów silnie zurbanizowanych mimo ich znacznego przekształcenia. Zasoby przyrody to element krajobrazu, lokalne zaplecze surowcowe, warunki uprawiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W publikacji przedstawiono zarówno aktualny stan, jak i dynamikę zmian najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego aglomeracji poznańskiej, z racji dużej lesistości i jeziorności uznawanej za aglomerację zieloną i błękitną. Stawia to szczególne wymagania w zakresie ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza wobec silnej presji suburbanizacji.

Autorzy: Anna Busiakiewicz, Sylwia Bródka, Bartosz Czernecki, Katarzyna Fagiewicz, Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski, Leszek Kolendowicz, Jarosław Kubiak, Piotr Lupa, Andrzej Mizgajski, Lidia Poniży
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 37.93 MB