2024-06-18

Zaktualizowana Strategia ZIT w MOF Poznania pozytywnie zaopiniowanaW czerwcu 2024r. zaktualizowany i przyjęty przez Radę Metropolii dokument Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 – uzyskał pozytywne opinie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządu Województwa Wielkopolskiego (IZ FEW 2021+).

Dokument Strategii ZIT w MOF Poznania 2021+ określa wizję rozwoju Metropolii Poznań, na którą składa się umiejętne wykorzystanie i łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego MOF Poznania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, budowania efektywnej i niskoemisyjnej sfery transportu, a także zwiększenia adaptacyjności do zmian klimatu oraz kształtowania ładu przestrzennego.

Istotą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej perspektywie UE jest realizacja projektów zintegrowanych, które łączą potencjał wielu instytucji i jednostek terytorialnych oraz przyczynią się do:
• poprawy adaptacyjności do zmian klimatu, w tym do ochrony zasobów wodnych i poprawy bilansu wodnego;
• optymalizacji transportu;
• poprawy dostępności e-usług publicznych;
• zapewnienia ujednoliconego systemu informacji przestrzennej;
• poprawy jakości kształcenia ogólnego i zawodowego;
• wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy;
• poprawy dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu;
• kompleksowego wsparcia integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców.

Dokument Strategii ZIT 2021+ został przygotowany z zachowaniem dbałości o wysoki udział społeczeństwa oraz w zgodzie z zasadami partycypacji obywatelskiej. W pierwszej połowie 2024 roku projekt zaktualizowanego dokumentu uzyskał pozytywną opinię Rady Doradczej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych z terenu Metropolii Poznań oraz przeszedł procedurę ustawowych konsultacji społecznych a także procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiany względem poprzedniej wersji dokumentu Strategii ZIT objęły m.in.:
• w związku z możliwością finansowania działań w obszarze turystyki i kultury w ramach programu FEW 2021-2027 oraz w ramach programu FEnIKS 2021-2027 dodanie obszaru turystyka i kultura oraz wydzielenie projektu zintegrowanego P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań;
• zmiany w zakresie listy projektów komplementarnych programu FEnIKS 2021-2027 w obszarze mobilności miejskiej;
• zastąpienie projektu zintegrowanego ZIT P4.3 Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Metropolii Poznań - projektem zintegrowanym ZIT P4.3 Centrum Dialogu-wsparcie uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół z terenu MOF Poznania;
• usunięcie projektu P2.2 Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań poprzez budowę zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i systemu prognostycznego dla zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych;
• doprecyzowania niektórych zapisów lub ich dostosowania do aktualnych przepisów.

Zakończenie procesu aktualizacji Strategii stanowi kolejny krok intensyfikacji wdrażania środków w ramach ZIT w Metropolii Poznań w ramach perspektywy UE 2021-2027 i umożliwi kontynuowanie procedur wyboru projektów.

Z dokumentem Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Zobacz także:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/prawo-i-dokumenty/zaktualizowana-strategia-zit-w-mof-poznania-pozytywnie-zaopiniowana/r74 ›


Tagi:
Działalność, strategia, Strategia ZIT w MOF Poznania
 - 1