2024-04-30

Masterplan dla ZERO WASTERealizacja naszego projektu ma pomóc w wykreowaniu nowej polityki lokalnej w duchu poszanowania środowiska i realizacji idei ZERO WASTE. Wsparciem dla obywateli, wspólnot lokalnych i samorządów na tej drodze będą dwa dokumenty opracowane w dużej mierze dzięki partycypacji obywatelskiej mieszkańców Metropolii Poznań i Wielkopolski.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące ekologii i ZERO WASTE / LESS WASTE (ZW/LW) w samorządach Wielkopolski.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest opracowanie dwóch dokumentów:
1. MASTERPLAN DLA ZERO WASTE W METROPOLII POZNAŃ – dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą ZERO WASTE / LESS WASTE z konkretnymi wskazówkami dla samorządów i mieszkańców.
2. KIERUNEK ZERO WASTE DLA WIELKOPOLAN – dokument z rekomendacjami dla wszystkich JST z województwa wielkopolskiego.

Od samego początku zdecydowaliśmy, że dokumenty te powstaną z poszanowaniem zasad partycypacji obywatelskiej i w duchu „bottom up”.

W przeprowadzonych badaniach wykorzystaliśmy następujące metody badawcze:

1. Ankieta internetowa dla mieszkańców Metropolii Poznań

Ankieta składała się z 15 pytań i została umieszczona na metropolitalny portalu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. Ankieta była promowana wśród samorządów lokalnych z obszaru Metropolii Poznań, poprzez informacje prasowe rozesłane do mediów lokalnych oraz na mediach społecznościowych. Mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniu od 24 listopada do 15 grudnia 2024 roku. Udział w ankiecie był anonimowy i miał charakter konsultacyjny przez co nie był ograniczony do określonych liczebności w poszczególnych grupach społeczno-demograficznych. Mimo że finalne wyniki nie mają charakteru reprezentatywnego, udało nam się osiągnąć duże zróżnicowanie w grupie objętej badaniem. W badaniu ankietowym wzięło udział 206 mieszkańców.

2. Panele obywatelskie z mieszkańcami (3 wydarzenia)

Celem badań w ramach paneli obywatelskich było zrozumienie, jak mieszkańcy Metropolii Poznań postrzegają ideę ZERO WASTE i jakie kroki są gotowi podjąć, aby wprowadzać ją swoim otoczeniu. Taki wgląd pozwolił na lepsze dostosowanie przyszłych rekomendacji do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych, co jest niezbędne dla efektywnej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. By dojść do głębszych motywacji mieszkańców i zbadać oczekiwania zróżnicowanych grup wiekowych mieszkańców Metropolii Poznań – w styczniu 2024 zorganizowaliśmy 3 wirtualne panele obywatelskie w temacie ZERO WASTE i LESS WASTE. Panel obywatelski to spotkanie interesariuszy, którzy wspólnie rozmawiają i wymieniają się opiniami na temat ważnych spraw społecznych przy wsparciu moderatora. Uczestnicy poznają różne punkty widzenia i proponują władzom publicznym (np. samorządowym) rekomendacje dotyczące dyskutowanych spraw. W naszych panelach zaadoptowaliśmy technikę Deliberative Pooling z wykorzystaniem elementów narzędzi udostępnionych przez Stanford University. Rekrutacja do paneli z mieszkańcami była prowadzona od 24 listopada do 31 grudnia 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Finalny wybór uczestników paneli obywatelskich odbył się na drodze losowania z uwzględnieniem reprezentatywności grupy (np. płeć, wiek, wykształcenie, gmina zamieszkania). W panelach obywatelskich wzięło udział 60 osób.

3. Panel dla pracowników samorządowych

Celem panelu dla urzędników było skonfrontowanie ich z wynikami paneli obywatelskich, wypracowanie wstępnych rozwiązań dostrzeganych problemów w zakresie m.in. gospodarki odpadami a także uzyskanie informacji o realizowanych działaniach w terenie i o dobrych praktykach samorządów. W panelu dla urzędników wzięło udział 15 osób. Uczestnicy reprezentowali 11 samorządów (powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie).

Panele zorganizowano na platformie komunikacji elektronicznej ZOOM, a każdy z nich trwał ok. 2 godziny.

W przygotowanie i realizację etapów partycypacyjnych zaangażowaliśmy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach: ZERO WASTE i LESS WASTE oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Hanna Marliere), socjologii i konsultacji społecznych (dr Krzysztof Mączka).

Raport stał się punktem wyjścia do sformułowania konkretnych rekomendacji i ujęcia ich w ramach dwóch dokumentów:

MASTERPLAN DLA ZERO WASTE W METROPOLII POZNAŃ

– dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą ZERO WASTE / LESS WASTE z konkretnymi wskazówkami dla samorządów i mieszkańców z terenu Metropolii Poznań

KIERUNEK ZERO WASTE DLA WIELKOPOLAN

– dokument z rekomendacjami dla wszystkich samorządów z województwa wielkopolskiego

Dokumenty można pobrać w formacie PDF ze strony projektu:


Zobacz także:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko/newsView,224,Masterplan-dla-ZERO-WASTE,PL ›


Tagi:
Master Plan, Ochrona środowiska
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4