2021-03-01

Rozbudowa infrastruktury w DopiewieRozpoczęła się budowa magistrali wodociągowej Konarzewo – Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej w Konarzewie. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w gminie Dopiewo, realizowana dzięki pozyskaniu środków przez gminną spółkę. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na lipiec 2021 r.

Wartość inwestycji to ok 3,8 mln zł z czego blisko 2 mln stanowi dofinansowanie (63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Głównym celem zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. To ma zostać osiągnięte po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Konarzewie oraz magistrali wodociągowej w Konarzewie i Dopiewcu. Jak czytamy na stronie internetowej gminy Dopiewo: Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także służyć będzie zapewnieniu dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności.
Efektem realizowanego przedsięwzięcia ma być poprawa i zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców gminy Dopiewo. Budowa wodociągu umożliwi dostarczenie wody dla znacznej ilości mieszkańców i rozwój budownictwa w rejonie miejscowości Dopiewiec.
Na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie zostało pozyskane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

za: www.dopiewo.pl

FOT. ARCHIWUM UG DOPIEWO


Tagi:
Dopiewo
 - 1