Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-10-20

Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarcząPowiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia 19 października do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną 43 dotacje.
W ramach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich:
- dla osób do 30 roku życia – 18 dotacji,
- dla osób w wieku powyżej 30 roku życia – 12 dotacji w tym w szczególności, dla osób które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie albo znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia.
W ramach realizacji programu ze środków krajowych Funduszu Pracy:
– 13 dotacji dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 21 tys. zł.
Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:
- w formie papierowej (do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu z tyłu budynku głównego Urzędu albo tradycyjną korespondencją pocztową na adres Powiatowego Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań)
- w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- kolejność złożenia wniosku,
- spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
- kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu https://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej.Tagi:
Gospodarka i biznes, Powiat poznański
 - 1