2018-12-31

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2018 - podsumowanieZIT-y dają różnicę
Koniec 2018 roku to odpowiedni czas, by podsumować efekty projektów zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania.
Środki dystrybuowane w ramach ZIT mają ściśle określone cele. Wsparcie otrzymują działania, których zadaniem jest podniesienie komfortu życia mieszkańców metropolii Poznań. Korzyści odczuwają m.in. osoby korzystające z transportu zbiorowego – dla nich powstają dofinansowane ze środków ZIT węzły przesiadkowe, rowerzyści (dofinansowanie rozbudowy sieci dróg rowerowych) oraz wszyscy mieszkańcy metropolii, którzy oddychają mniej zanieczyszczonym powietrzem (dofinansowanie realizacji projektów termomodernizacyjnych).
W czerwcu 2018 roku rozpoczęła działalność Poznańska Kolej Metropolitalna. Jej ważnym elementem jest budowa węzłów przesiadkowych, które znacząco wpłyną na integralność obszaru metropolii Poznań oraz zachęcą jej mieszkańców do rezygnacji z poruszania się samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej. W ramach węzłów przesiadkowych tworzone są m.in.: parkingi dla samochodów i rowerów, drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe i tramwajowe oraz systemy informacji pasażerskiej. Już teraz mieszkańcy metropolii Poznań mogą korzystać z 20 oddanych do użytku węzłów. W ich ramach powstało 31 parkingów Park & Ride z 1682 miejscami postojowymi dla samochodów, 9 parkingów Kiss & Ride oraz 28 parkingów B&R z miejscami postojowymi dla 655 rowerów. Ze środków ZIT dofinansowano również zakup 15 nowoczesnych autobusów. Wartość wybudowanych węzłów to 120 mln zł, z czego 95 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach ZIT. Najpóźniej do 2023 roku powstaną łącznie 54 węzły przesiadkowe.
Częstszemu wykorzystaniu roweru jako środka transportu mają sprzyjać inwestycje związane z budową metropolitalnego systemu tras rowerowych. Łącznie na obszarze metropolii zostało oddanych do użytku ponad 40 km wybudowanych bądź przebudowanych dróg rowerowych w ramach ZIT, w tym 6 km odcinka Wartostrady.
Inwestycją, która znacznie poprawiła płynność ruchu jednej z ważniejszych tras wylotowych z Poznania, była przebudowa odcinka ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta. W ramach ZIT przeznaczono na ten cel blisko 40 mln zł.
Zdecydowana większość projektów, które otrzymały dofinansowanie na działanie związane z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym, została ukończona. Mamy już 13 zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej, w tym 5 placówek oświaty, przedszkole i halę sportową.
Zakończono adaptację 2 obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków: remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki oraz budynku synagogi w Buku na cele kulturalne.
W trakcie realizacji jest projekt, który ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą. Do tej pory tym wsparciem zostało objętych 2130 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 21 gmin metropolii Poznań.
W ramach wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi na obszarze metropolii Poznań zostało utworzonych 127 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Metropolia Poznań stawia również na oświatę. W październiku ubiegłego roku zostało otwarte najnowocześniejsze w kraju Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, w którym funkcjonuje m.in. 18 supernowoczesnych specjalistycznych pracowni do nauki zawodu.
Już 49 szkół z obszaru metropolii ma doposażone pracownie przedmiotowe w sprzęt niezbędny
do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
i to wszystko w ramach projektu miasta Poznań – „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Docelowo wsparciem w projekcie zostanie objętych 80 szkół. Ponadto w innym współfinansowanym w ramach ZIT działaniu ponad 300 licealistów poszerza swoją wiedzę z zakresu matematyki i informatyki, a 120 uczniów placówek kształcenia zawodowego uczestniczy w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje.

Fotografia przedstawia węzeł przesiadkowy w Biskupicach Wielkopolskich, gmina Pobiedziska.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Pobiedziska
 - 1