2018-07-31

Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+), zidentyfikowano przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, wprowadzone uchwałą nr 5484/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 czerwca 2018 roku, dotyczą realokacji środków finansowych między wybranymi kategoriami interwencji w ramach Osi 4 Środowisko. Dokonano przesunięcia 5,8 mln EUR z obszaru związanego z dostosowaniem do zmian klimatu (PI 5b) na działania w zakresie rozwoju i promowania dziedzictwa kulturowego (PI 6c). Podjęte zmiany obejmują zarówno zakres podlegający decyzji, jak i notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1303/2013.
Proponowane modyfikacje WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalne w zakresie zgodności zmian z Umową Partnerstwa oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+. Zmiany obowiązują od 22 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie – zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) – IZ WRPO 2014+ podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Na podstawie art. 48 ust 1 i 2, art. 49, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy, IZ WRPO 2014+, w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian Programu, ze względu na to, że wprowadzone zmiany stanowią niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu.

Załączniki:
WRPO_2014_w._4.0..pdf [4.52 MB]


Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Ogłoszenia, Pobiedziska, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Zarząd Województwa Wielkopolskiego