2011-08-03

Zarząd StowarzyszeniaOferty prosimy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w terminie do 3 sierpnia 2011 r. (godz. 15.30) w zamkniętej kopercie z napisem "Metropolia Poznań". W przypadku przesyłki listownej decyduje data wpływu.

Zakres podstawowych zadań:
- organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań
- ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań
- reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, mediami
- koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji
- zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń
- zarządzanie budżetem Stowarzyszenia

Wymagania:

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zadaniach o charakterze organizatorskim
- dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej
- dobra znajomość ustawy o stowarzyszeniach
- umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji
- wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych
- dobra znajomość j. angielskiego

Dodatkowe:
- studia podyplomowe - zarządzanie, zarządzanie projektem
- doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:
- CV i list motywacyjny
- zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa)
-oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

Tagi:
biuro, Ogłoszenia, Powiat poznański, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań